Regulamin sklepu

1. Regulamin niniejszy stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego www.domstylmarket.pl od dnia 25 grudnia 2014r.
2. Sklep internetowy działający pod adresem www.domstylmarket.pl prowadzony jest przez właściciela serwisu Firmę:

                                                           Dom Styl
                                     44-193 Knurów ul.Starowiejska 26
                                                           woj. śląskie
                                      NIP 969-053-70-23 REGON: 240261690

                       Nr konta: ING O/Knurów 25 1050 1298 1000 0023 0122 8173
                                                                                                                                                                        

 zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=5ab1357e-5435-44e2-b809-0df01315e94d
3.Dane kontaktowe

a/ Adres pocztowy:
Dom Styl
ul.Starowiejska 26
44-193 Knurów
b/ Adres poczty elektronicznej : biuro@domstylmarket.pl
c/ Nr. telefonu do Biura Obsługi Klienta – 502140526 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 oraz w ograniczonym zakresie w sobotę i niedzielę - również w pozostałych godzinach.
Opłata telefoniczna – zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług z którego korzysta klient.                      

4.Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1/ Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2/ Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3/ Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego domstylmarket.pl
4/ Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.domstylmarket.pl ,za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5/ Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6/ Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy domstylmarket.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7/ Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8/ Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
10.Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których obsługa sklepu skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
11.Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
12.Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień,
13.Przelew dowolny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie,  

5.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną  i określa w szczególności
-zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
-warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 6.Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych tj. przeglądarki internetowej np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Exproler

 7.Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.domstylmarket.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 8.Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego

a/Sklep internetowy świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu  pod adresem www.domstylmarket.pl
b/Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się,
c/Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. Można przeglądać asortyment Sklepu  bez rejestrowania się.
d/ Klient może zarejestrować się w Sklepie (założyć Konto Klienta) naciskając na stronie głównej Sklepu www.domstylmarket.pl  zakładkę „Logowanie/Rejestracja” lub dokonać rejestracji podczas składania zamówienia . Dokonanie rejestracji wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła.
e/W celu dokonania rejestracji wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu dokonania rejestracji. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
f/Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Sklep wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.
g/
Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
h/Sklep internetowy  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 
- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
-dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
-dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię domstylmarket.pl
i/Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody domstylmarket.pl  

9.Składanie zamówień

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z domstylmarket.pl umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Oferta Sprzedającego w sklepie internetowym obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.
a/ Warunkiem dokonania zakupu towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu jest złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
b/
Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne, oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
c/W celu złożenia zamówienia, Klient, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie, wybiera miejsce dostarczenia towaru,  oraz wypełnia formularz zamówienia.
d/
Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „ do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną, a także wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk „złóż zamówienie”, wybiera formę przesyłki i wskazuje ewentualne inne miejsce dostawy niż podane przy rejestracji. Po wybraniu opcji „Wyślij zamówienie” Klient otrzymuje na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia z informacją, że zamówienie oczekuje na akceptację sklepu.
e/wszystkie określone wyżej czynności klient dokonuje zgodnie z podawanymi w systemie sklepu komunikatami.
f/Akceptacja zamówienia przez sklep jest równoznaczna z zawarciem umowy i przesyłana z informacją o sposobie jego realizacji wraz z fakturą pro-forma która jest podstawą do dokonania wpłaty przez Klienta.
g/Zamawiany przez Klienta towar dla szybszej obsługi klientów jest wysyłany dla większości oferty bezpośrednio od producentów lub dystrybutorów /model dropshippingu/ i w związku z tym PROSIMY by zamówienia w tym samym czasie na produkty poszczególnych producentów składać odrębnie - na osobnych formularzach zamówień lub na jednym zamówieniu z wyborem łączonej formy kosztów dostawy (np. produkty ORAC i NMC) co określono szczegółowo przy wyborze kosztów dostawy przy składaniu zamówienia. Wyjątek stanowią produkty Q-line i  Catherine Doyle które można zamawiać na jednym zamówieniu. Klient może uzgodnić ze sklepem inną formę złożenia zamówienia.
h/ Po złożeniu zamówienia Klient będzie informowany o zmianie statusu zamówienia poprzez email.

 10.Ceny towarów

a/Ceny towarów podane pod adresem Sklepu www.domstylmarket.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
b/
Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostarczenia, które zostały wskazane w pkt.13 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zakupionego towaru są każdorazowo podawane po skompletowaniu zamówienia w „Koszyku,” i wyborze formy przesyłki na stronie sklepu ,  i uwzględniane w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towarów oraz koszty ich dostarczenia.
c/Aktualne ceny towarów, informacje dotyczące ich głównych cech oraz istotnych właściwości dostępne są pod adresem Sklepu www.domstylmarket.pl  i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
d/Ceny prezentowanych towarów mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone i akceptowane przed wejściem w życie zmiany ceny. Strony mogą odrębnie uzgodnić przy złożeniu zamówienia inne negocjowane ceny sprzedaży co sklep potwierdza przy akceptacji zamówienia.

11.Sposoby płatności ceny za zamówione towary oraz opłat za dostarczenie zamówionych towarów.

Obecnie dostępną formą płatności jest wyłącznie przedpłata na konto polegająca na wpłacie odpowiedniej kwoty - wartości zamówienia - na rachunek Sklepu podany przy wysyłce zamówienia, w zakładce kontakt i na fakturze pro-forma, którą klient otrzymuje e-mailem przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

12.Realizacja zamówień i dostępność towaru

 a/Sklep przyjmuje zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
b/Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. w których brak jest danych identyfikacyjnych np. numeru telefonu, adresu e-mail, adresu wysyłki, danych do wystawienia faktury VAT itp. co jest niezbędne dla potwierdzenia i realizacji zamówienia.
c/Do każdego realizowanego zamówienia Sklep wystawia i przesyła e-mailem fakturę pro-forma dla dokonania płatności a przy wysyłce zamówienia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT, która jest dostarczana Klientowi wraz z zamówionym towarem lub wysyłana mailem w terminie do 2 dni od daty sprzedaży.
d/Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub przez e-mail jeśli nie zostało skierowane do wysyłki.
e/Każdy towar w sklepie internetowym ma przybliżoną dostępność i czas wysyłki. Dostępność jest uzależniona od rodzaju asortymentu objętego podstawowym programem magazynowym i zamawianymi odrębnie u producenta lub dystrybutora. Towary posiadające status „Wysyłka 48 godzin” są objęte programem magazynowym co oznacza utrzymywanie stanów magazynowych na poziomie, który powinien pozwolić na ich wysyłanie po przyjęciu zamówienia do realizacji. Standardowo w tym przypadku realizacja zamówienia następuje do 24 godzin a dostawa w ciągu dalszych 24 godzin w dni robocze. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wydłużenia terminu realizacji do 7-14 dni w sytuacji, gdyby ilość zamówionych produktów przekroczyła ilość dostępnych na magazynie, o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub e-mailową na etapie weryfikacji zamówienia. Strony mogą również uzgodnić zmianę terminu wysyłki całości do Klienta w przypadku, kiedy jedynie część towaru jest dostępna, a druga część wymaga oczekiwania. Produkty, które nie są objęte programem magazynowym, sprowadzane są od producenta dopiero po złożeniu przez Klienta zamówienia oraz dokonaniu przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia. W sytuacji, gdy z uwagi na niedostępność towaru u producenta lub dystrybutora termin realizacji zamówienia przedłuża się ponad wskazany na stronie, Sklep zastrzega sobie prawo ustalenia z Klientem nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia wpłacone przez klienta środki zostaną zwrócone w terminie do 7 dni.

13.Sposób i koszty dostarczenia zamówionych towarów

a/W przypadku, gdy towar zamówiony w Sklepie  ma zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich,
b/Zamówione towary są dostarczane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
c/ Szczegółowe koszty dostawy są określone w komunikacie przy składaniu zamówienia.
Koszt dostawy do Klienta zamówionego towaru jest ryczałtowy i wynosi 35 zł lub 40 zł dla realizacji zamówień od jednego producenta (zamówienia zgodnie z pkt.9 ppkt.g) za wyjątkiem produktów - marek  Q-line i Catherine Doyle, które są realizowane w jednej dostawie  gdzie koszt wynosi 60 zł niezależnie od produktu oraz Dom Styl gdzie koszt wysyłki to 40 zł. Paczki małogabarytowe - Tylko numery posesyjne- numery na dom producenta Dom Styl to koszt wysyłki 15 - Poczta Polska.
W przypadku dostawy zamówienia produktów od 2 producentów –np. ORAC i NMC (w tym samym czasie) koszt wysyłki wynosi 80 zł - przy odpowiednim wyborze w trakcie konstrukcji zamówienia. Powyżej wartości 1500 zł opłata nie będzie naliczana. W przypadku zaś 3 producentów np-ORAC, NMC, Q-line koszt dostawy wynosi 120 zł. Powyżej wartości 2250 zł opłata nie będzie naliczana.
Towar każdego producenta jest wysyłany odrębnie.
W przypadku odbioru towaru w siedzibie Sklepu koszt jest ryczałtowy i wynosi 30 zł.
Odbiór własny produktów Dom Styl - Sprzedającego i właściciela serwisu jest bezpłatny.
Sklep pokrywa koszty dostawy do Klienta przy zakupach towarów wartości:

  • powyżej 550 zł - towar marki Creativa i Europlast
  • powyżej 750 zł - towar jednego innego producenta/marki- wyjątkiem jest dostawa 2 producentów -  Q-line i Catherine Doyle w dostawie łączonej  jak podano w pkt.c gdzie jest to też powyżej 750 i towar marki Creativa i Europlast w dostawie łączonej gdzie opłata pow. 550 zł nie będzie naliczana.
  • powyżej 1500 zł - towar 2 producentów -np. ORAC i NMC...itd /za wyjatkiem Q-line i Catherine Doyle w dostawie łączonej jak oraz Creativa i Europlast/
  • powyżej 2250 zł - towar 3 producentów -np.ORAC, NMC, Q-line itd.....
  • Strony mogą na etapie akceptacji zamówienia uzgodnić inne korzystniejsze dla klienta warunki dostawy.

14.Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

a/Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie (od umowy sprzedaży zawartej na odległość) bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie  lub elektronicznie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Dom Styl ul.Starowiejska 26 44-193 Knurów z dopiskiem „Zwrot”  lub na adres biuro@domstylmarket.pl
b/ W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta  umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
c/ W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta  towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży.
d/ Zwrot towaru powinien nastąpić na wskazany adres sklepu interentowego podany w zakładce kontakt.
e/ Koszty zwrotnego dostarczenia towaru  w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi Klient.
f/ W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta , Sklep Internetowy  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, tj. cenę oraz koszty dostarczenia zamówionego towaru. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.
g/ Prawo do odstąpienia od umowy przez klienta jest wyłączone w przypadkuw którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, wykonywana wyłącznie przez producenta na zamówienia . Towary takie mają określony status dostępności  w sklepie www.domstylmarket.plNa zamówienie

15.Reklamacje towaru

a/
Sklep odpowiada wobec Klienta, który nabył towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania mu zakupionego towaru, o ile przed upływem dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności tego towaru z umową zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności.
b/
Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę zawarcia umowy sprzedaży, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem klient może wskazać preferowany sposób załatwienia reklamacji
c/
Reklamacje można składać na adres: Dom Styl ul.Starowiejska 26 44-193 Knurów z dopiskiem „Reklamacja” lubmailem na adres: biuro@domstylmarket.pl
d/ Sklep rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
e/Szczegółowe uprawnienia Klienta będącego Konsumentem z tytułu niegodności towaru z umową regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) - dla umów zawartych przed 25 grudnia 2014r,oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827) - dla umów zwartych po 25 grudnia 2014r. Uprawnienia pozostałych Klientów z tytułu wad towaru regulują przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
f/Reklamacje dotyczące usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu, można składać:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@domstylmarket.pl
2) pod numerem telefonu 502140526, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16.00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli jest on inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sklep. Odpowiedź na reklamację zostanie przesyłana na adres poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

16.Postanowienia końcowe

Informacje o towarach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.domstylmarket.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1225), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. ,Nr 144, poz. 1204) oraz Kodeksu cywilnego.

 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę domstylmarket.pl


INFORMACJA DODATKOWA: Link do platformy Online Dispute Resolution (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

W razie problemu z zakupem dokonanym online możesz za pomocą tego systemu poszukać pozasądowego rozwiązania sporu. Z tej usługi możesz skorzystać tylko, jeśli mieszkasz w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein i jeśli sprzedający ma siedzibę w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein. W niektórych krajach ze strony tej mogą korzystać także sprzedający, którzy chcą złożyć skargę na konsumenta w związku ze sprzedażą towaru lub usługi dokonaną przez internet.


.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

DECORMATA
Zupełnie nowy materiał wykończeniowy - fantastyczna bo ... elastyczna

Art-mata
Innowacyjne formy graficzne na macie piaskowej

Coś nowego
Ciepły parapet-izoluje, uszczelnia i...

Też coś artystycznego.....
Najstarsza ze sztuk plastycznych w nowych propozycjach...

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Coś nietypowego

Oryginalne i niekonwencjonalne....

Porównywarka
Wybierz produkty do porównania
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Ostatnio oglądane
Najczęściej kupowane
Najczęściej oglądane
Polub nas...
Zobacz również

Sklep Dom Styl - opinie klientów


Strona firmowa
Strona Firmowa

DOM STYL Knurów
2009234